S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

OBCHODNÉ PODMIENKY » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“)

 

1. PREDMET ÚPRAVY

 

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalejVOP) upravujú vzťah medzi „Predávajúcim“ DOXY, s. r. o. so sídlom: Bukureštská 24, 040 13 Košice, IČO: 46748857, DIČ:2023585520, Číslo účtu / kód banky: 2000293316/8330 a zákazníkmi , ďalej len „Kupujúci“ pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.doxy.sk.

 

1.2.Tieto VOP platia v plnom rozsahu. Odchýlky sú platné a účinné len vtedy, pokiaľ sú písomne potvrdené obidvoma stranami.

 

2. DEFINÍCIE

 

2.1.Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

 

2.2.E-Shop. E-Shop je internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.doxy.sk umožňujúci nakupovanie tovaru.

 

2.3.Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o Kupujúcom vrátane osobných údajov. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody ako pravidelné informovanie o zľavách a akciách.

 

2.4.Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s Predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju Predávajúcemu. Za Kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

 

2.5.Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje Kupujúceho,označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru , miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

 

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho.

 

3.2.Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Predávajúcemu. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.doxy.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

 

3.3.Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí, bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy, udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o  ochrane fyzických osôb v súvislosti se zpracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie") souvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia veeejnoprávnych povinností prodávajúceho, ktoré plní predávajúci prostredníctvom špeciálneho dokumentu „GDPR dokument“ uvedeného na stránke www.doxy.sk.  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje tiež, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a bol oboznámený s reklamačným poriadkom, ktorý sa nachádza na stránke www.doxy.sk.

 

3.4.Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu Kupujúceho zo strany Predávajúceho uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

 

3.5.Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh Kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 

3.6.Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy s Kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu.

 

3.7.Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

 

3.8.Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný prijať.

 

4. KÚPNA CENA TOVARU

 

4.1.Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je vždystanovená v mene Euro.

 

4.2.Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú Kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Pri nákupe nad 150 EUR Kupujúcemu nebudú účtované nasledovné poplatky za prepravu.

 

Sadzby prepravného:

 

do 1 kg 4,56 EUR

 

do 5 kg 5,76 EURdo 15 kg 6,96 EUR

 

4.3. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je Kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru: donáška kuriérom dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

 

4.4. Záväzok Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet Predávajúceho sa Kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.

 

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

 

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Dodacia lehota závisí od aktuálnej disponibility tovaru a pohybuje sa v rozpätí 4 – 28 pracovných dní.

 

6. MIESTO DODANIA

 

6.1.Miestom dodanie je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.

 

6.2.Kupujúci si môže vyzdvihnúť objednaný tovar v sídle predávajúceho – Predajňa DOXY, prízemie OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice .

 

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

 

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže Kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

 

8. DODANIE TOVARU

 

8.1. Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je Kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak

 

Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

8.2.Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

 

8.3.V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

9. REKLAMÁCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 

9.1.Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručným list slúži účtovný doklad.

 

9.2.Podrobnosti o právach Kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý nájdete na www.doxy.sk

 

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

10.1.Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu 10.1.

 

Predávajúci vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.

 

10.2.V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

 

10.3.V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je Kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru

 

10.4.V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Odvolanie objednávky zasielajte výhradne elektronickou poštou. V prípade vrátenia tovaru/reklamácie (platí aj pri výmene tovaru) je potrebné vyplniť formulár k vráteniu tovaru, ktorý nájdete na www.doxy.sk a zaslať ho Predávajúcemu spolu s tovarom.

 

10.5.Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

10.6.Po odstúpení od zmluvy je Predávajúci povinný prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu Predávajúceho.Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme, keďže náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Do balíka priložte okrem formuláru aj kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar musí byť nepoškodený, bez známok použitia, v pôvodnom obale a musí byť v pôvodnom stave so všetkými visačkami. Musí byť kompletný, vrátane príslušenstva a doplnkov.

 

10.7.Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru.

 

10.8.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 

ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky

 

ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho

 

ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predávajúceho inak ho zaobstarať

 

10.9.Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti Predávajúci Kupujúcemu v lehote 21 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

 

10.10.Odstúpenie Predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka nároku Predávajúceho na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu.

 

10.11.Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1.Odoslanie objednávky cez e-shop www.doxy.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície v súlade so zákonom v čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o  ochrane fyzických osôb v súvislosti se spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a (ďalej len „nariadenie GDPR“)

 

11.2.Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho) za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

 

11.3.V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií o Predávajúcom, bude mu ich Predávajúci zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

 

11.4. Účelom spracúvania osobných údajov je:

 

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru a identifikácia Kupujúceho pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,

Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,

Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,

Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,

Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

 

12.Alternatívne riešenie sporov

 

1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na doxy@doxy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 

13.1.Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

13.2.Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.doxy.sk

 

13.3.Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na www.doxy.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

 

13.4.Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.doxy.sk , môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

13.5.Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo www.doxy.sk.

 

13.6.Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na www.doxy.sk.

 

13.7.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

 

 

OGNiNDVh